ธุรกิจที่กำลังก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์

การทำธุกิรจบนโลกออนไลน์ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการทำธฝุรกิจในเวลานี้

โรงละครนาฏยศาลาหรือหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ที่มีการแสดงมาถึงปัจจุบัน

Posted on | March 30, 2015 | Comments Off on โรงละครนาฏยศาลาหรือหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ที่มีการแสดงมาถึงปัจจุบัน

หลังจากเปิดการแสดงหุ่นละครเล็ก โรงละครนาฏยศาลาเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยฝ่าฟันมรสุมปัญหาทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง รวมทั้งปัญหาสัญญาเช่าพื้นที่กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จนกระทั่งมีหน่วยงานหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ เพื่อให้การแสดงศิลปะหุ่นละครเล็กได้คงอยู่เป็นมรดกของชาติไทย ล่าสุดผู้บริหารโรงละครนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก ได้ออกมาแจ้งว่า มีความจำเป็นที่จะต้องปิดตัวโรงละครแห่งนี้อย่างแน่นอนแล้ว โดยสาเหตุที่ต้องปิดตัวลงเนื่องจากพื้นที่สวนลุมไนท์บาซาร์ได้หมดสัญญาเช่า และต้องคืนพื้นที่ให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขณะนี้ทางโรงละครยังไม่มีสถานที่ใดที่จะรองรับ และไม่ได้ย้ายไปอยู่กับโรงละครอื่นหรือคณะอื่นทั้งสิ้น

หุ่นละครเล็กคณะของครูโจหลุยส์เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนโดยทั่วไป

ด้วยลักษณะพิเศษที่เคลื่อนไหวได้ทุกส่วนคล้ายคนจริง รวมทั้งความสวยงามของเครื่องแต่งกายแบบโขนละครจริงประกอบกับศิลปะการเชิดที่ แตกต่างจากการเชิดหุ่นกระบอกทำให้หุ่นละครเล็กมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นหุ่นละครเล็กคณะเดียวของเมืองไทยที่มีการแสดงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน หุ่นละครเล็กคณะนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ มีการสร้างหุ่นเพิ่มขึ้น สามารถหันหน้าไปมาได้ มีรูปทรงที่ได้สัดส่วน ท่วงท่าการรำและการเจรจาก็ปรับปรุงให้เหมือนคนจริงๆ ก่อนการแสดงจะมีการเชิดหน้าโรงและการสาธิตวิธีการเชิดประกอบคำบรรยาย เพื่อให้ผู้ชมได้มีโอกาสชมลีลาการแสดงของผู้เล่นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การปิดตัวโรงละครครั้งนี้เป็นการปิดตัวเฉพาะพื้นที่ในสวนลุมไนท์บาซาร์ แต่การแสดงหุ่นละครเล็กก็ยังโลดแล่นอยู่ และไม่ได้ปิดฉากหุ่นโจหลุยส์ เพียงแต่เราไม่มีโรงละครจัดแสดงประจำทุกวัน จากนี้ไปก็จะรับแสดงเป็นครั้งคราวตามงานต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งสถานศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งเรายินดีไปแสดงเพื่อเผยแพร่ให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และสนใจศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงละครนาฏยศาลาได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ โรคระบาดและการชุมนุมการเมือง ทำให้เราขาดทุนอย่างหนัก นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติหายไปหมด บางวันมีผู้ชมคนเดียวก็ต้องเปิดการแสดง โดยเฉลี่ยแต่ละวันมีผู้ชมประมาณ 10-20 คนเท่านั้น ในช่วงเหตุการณ์ความวุ่นวายและเกิดจลาจลใกล้พื้นที่สวนลุมไนท์บาซาร์ จึงได้รับผลกระทบเต็มๆก็ต้องหยุดไปหลายวัน ตอนนี้เปิดการแสดงแล้วก็ยังไม่มีคนกล้าเข้ามาชม

โรงละครวังหน้านำของดีมรดกล้ำค่าด้านการแสดงออกสู่สายตาชาวโลก

Posted on | February 26, 2015 | Comments Off on โรงละครวังหน้านำของดีมรดกล้ำค่าด้านการแสดงออกสู่สายตาชาวโลก

โรงละครวังหน้านำของดีมรดกล้ำค่าด้านการแสดงออกสู่สายตาชาวโลก

อดีตยาวนานกว่า 70 ปี วังหน้ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ นาฏศิลป์ ช่างศิลป์ ตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ โรงละครวังหน้าจึงเป็นพื้นที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขั้นสูงของชาติโดยเฉพาะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ก็เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ โรงละครวังหน้าจึงเป็นสถานที่ที่จะถ่ายทอดมรดกแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยออกสู่สังคม

โรงละครวังหน้าแห่งนี้ ดัดแปลงมาจากหอประชุม เราจึงไม่มีระบบไฮโดรลิก หรือการแสดงเหาะเหินเดินอากาศ แบบโรงละครขนาดใหญ่ แต่จุดขาย คือ การแสดงในรูปแบบเน้นกายภาพ ที่ผู้ชมจะได้เห็นอย่างชัดเจน ในความสามารถด้านนาฏศิลป์ ชนิดที่เห็นความเคลื่อนไหวของนิ้วมือ นอกจากนี้ ทั้งนักแสดงและบุคลากรสำหรับการดูแลควบคุม มีจำนวนมากถึง 250 คน ซึ่งเท่ากับจำนวนที่นั่งของผู้ชมในโรงละคร ในส่วนการแสดงนั้นยังสืบทอดในรูปแบบของศาสตร์ทุกแขนง และมุ่งหวังให้โรงละครแห่งนี้เป็นอีกพื้นที่แสดงศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร รวมถึงของประเทศไทย โดยสถาบันได้เสริมระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยในเรื่องการจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ที่นักท่องเที่ยวสามารถจองได้จากทั่วโลก โรงละครวังหน้า มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ชมได้เห็นความสำคัญของบริเวณสถานที่ตั้งวังหน้า ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทอดสั่งสมศิลปวัฒนธรรมของไทยมาจนถึงทุกวันนี้ โจทย์ของการแสดงจึงเป็นการรวมเอาศิลปะจากทุกแขนง สืบทอดอนุรักษ์ไว้ในรูปแบบการแสดง และแสดงออกถึงความเป็นไทย เพราะกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่จะเข้ามาชมการแสดง คือ ชาวต่างชาติ เราจึงต้องแสดงออกให้เขารับรู้ถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของไทย

นอกจากเป็นแหล่งถ่ายทอดศาสตร์แห่งโขน ละครของบรมครูของแผ่นดินไทยแล้ว ยังเผยแพร่ชุดการแสดงมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนที่ซื้อตั๋วมาดูที่โรงละครวังหน้าได้ภาคภูมิใจกับเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติจนต้องพูดว่า “มากรุงเทพฯ แล้วต้องมาดูการแสดงที่โรงละครวังหน้า

โรงละครไตรทิศ กับการโชว์ศิลปะมวยไทยดึงดูดนักท่องเที่ยว

Posted on | January 30, 2015 | Comments Off on โรงละครไตรทิศ กับการโชว์ศิลปะมวยไทยดึงดูดนักท่องเที่ยว


โรงละครไตรทิศเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของนักธุรกิจใหญ่กับการเปิดโรงละคร The Stage@Asiatiqueโรงละครไตรทิศแห่งแรกในประเทศไทยใจกลางเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์โดยการนำเสนอการแสดงมวยไทย ไลฟ์เดอะ ลีเจ้นด์ ลีฟส์ ซึ่งเป็นการแสดงมวยไทยในรูปแบบ ละครเวทีครั้งแรกที่โชว์ท่วงท่าการ ต่อสู้แบบแม่ไม้มวย ไทยผ่านเรื่องราวของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์มวยไทยเป็นไฮไลท์สำคัญที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสกับความสมจริงในทุกมิติ ทั้งจากบรรยากาศและการตกแต่งสุดพิเศษ โดยบริเวณด้านหน้าออกแบบให้เป็น EDUTAINMENT ZONE เพื่อสร้างบรรยากาศ ให้กับผู้ชมตั้ง แต่ก้าวแรกที่เข้ามาสัมผัส ส่วนตัวเวทีถูกออกแบบให้มีลักษณะ TWIN STAGE พร้อมจอ LED ขนาดใหญ่ ด้วยระบบเสียงรอบทิศทางเพียบพร้อมด้วยระบบแสง และเอฟเฟกต์ประกอบการแสดงทันสมัย สามารถรองรับผู้ชมได้กว่า 600 ที่นั่ง หลายระดับ อย่างโซน VIP และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งจะเน้นความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้าชมทำให้ The Stage@ Asiatiqueเป็นอีกจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเข้ามาสัมผัสกับการแสดงตระการตา และยังเป็นการประชาสัมพันธ์รวมทั้งสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในรูปแบบสากลได้อีกด้วย
สำหรับมวยไทยเป็นศิลปะ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่ควรได้รับการสืบสานเพื่อให้โลกรู้ และเมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองไทยก็ต้องมาดูศิลปะมวยไทยเพราะศิลปวัฒนธรรมของคนไทยนั้นไม่แพ้ชาติใดที่สำคัญควรได้รับการสืบสานและเชิดชู ทั้งนี้ในด้านศิลปะการแสดง ศิลปะการต่อสู้ เน้นความสมจริงของการแสดงรวมถึงเทคนิคพิเศษต่างๆ เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม
จะได้ว่าโรงละครไตรทิศ กับการโชว์ศิลปะมวยไทยนั่นเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไทยที่ทั่วโลกจะต้องกล่าวถึง รวมทั้งจะต้องอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยเหล่านี้เอาไว้ให้อยู่คู่กับคนไทยไปตราบนานเท่านาน เพราะจะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นดีขึ้นด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างจุดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในประเทศได้มาขึ้นอีกด้วย

สถานการณ์ปัจจุบันของโรงละครโรงเล็ก

Posted on | December 15, 2014 | Comments Off on สถานการณ์ปัจจุบันของโรงละครโรงเล็ก

โรงละคร เป็นสถานที่สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี ซึ่งในส่วนของโรงละครจะมีความซับซ้อนในการออกแบบให้สอดคล้องกับเวที ฉาก แสง สี และเสียงปัจจุบันการแสดงโรงละครได้รับการพัฒนาทักษะ และนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มเติมความน่าตื่นตาตื่นใจที่คับคั่งด้วยคุณภาพ สำหรับการแสดงแต่ละชุดนั้นจะมีคุณลักษณะที่ดึงดูดใจผู้ชมและนำพามาซึ่งความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์แบบของเสื้อผ้าหน้าผม ความท้าทายของการแสดง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้คนสนใจที่จะเข้าชมเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดเป็นธุรกิจ ที่สร้างรายได้เป็นจำนวนมาก

ในปัจจุบันดูเหมือนว่าลู่ทางของละครเวทีไทยจะดูสดใสขึ้น เพราะมีโปรดักชั่นขนาดใหญ่ที่ค่าบัตรเข้าชมราคาแพง แต่ผู้ชมส่วนใหญ่ยังคงเลือกที่จะชมละครเวทีของโรงละครโรงใหญ่ที่เป็นสื่อกระแสหลักเท่านั้น และจะมีผู้ชมเพียงจำนวนน้อยที่เลือกชมละครนอกกระแสในโรงละครโรงเล็ก ซึ่งจำนวนผู้ชมละครโรงเล็กที่น้อยเหล่านี้ นับเป็นเหตุผลประการสำคัญที่ทำให้โรงละครโรงเล็กบางโรงไม่สามารถที่จะยืนโรงได้เพราะขาดรายได้และต้องปิดตัวลงไปเป็นจำนวนมาก โรงละครเหล่านี้ต้องต่อสู้เพื่อเลี้ยงตนเองให้รอดได้ โดยแทบจะไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศเลย   หรือมีโรงละครบางโรงโชคดีที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการจัดทำโปรดักชั่นจากองค์กรต่างประเทศบ้าง

นอกจากนี้ โรงละครโรงเล็กยังมีบทบาทหน้าที่อันสำคัญยิ่งในสังคม ซึ่งไม่เพียงนำเสนอเพียงงานละครนอกกระแสเท่านั้น แต่โรงละครเล็กๆ เหล่านี้มีหน้าที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริม หล่อหลอมและธำรงวงการละครให้อยู่ได้อย่างมีชีวิตชีวาและเข้มแข็งในหลากหลายลักษณะ ทั้งทำหน้าที่เป็นแหล่งบ่มเพาะ และยังช่วยสร้างต้นทุนทางศิลปะและต้นทุนทางวิชาการให้แก่นิสิตนักศึกษาวิชาการละครได้เล่าเรียนผลงานละครใหม่ๆ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ต่อยอดจากการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างอาชีพให้นักการรุ่นใหม่ให้กับนิสิตและนักศึกษาการละครที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันได้มารวมตัว พบปะ และเสวนากันในเรื่องของละครที่รัก อีกทั้ง บทเวทีละครยังเป็นพื้นที่สื่อสารทางสังคมที่สามารถนำเสนอประเด็นต่างๆ

 

จะเห็นได้ว่าปัจจัยของโรงละครเล็กๆ ที่เกิดขึ้น นั้น ส่งผลที่ยิ่งใหญ่ในระดับบุคคล ระดับชุมชน และในระดับสังคมได้ที่ช่วยในการสร้างความรัก และความมั่นคงทางจิตใจ ทั้งนี้พื้นที่เล็กๆ นี้จะช่วยให้คนกลุ่มเล็กๆ ดำรงอยู่ได้อย่างเท่าเทียมกับคนอื่นๆ เช่นเดียวกัน

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการชมละครเวที

Posted on | November 26, 2014 | Comments Off on สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการชมละครเวที

การสร้างบทละคร

เป็นความสามารถที่ต้องอาศัยทักษะและความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างมาก แต่บุคคลหลายคนก็สามารถจะเขียนบทละครได้ แม้แต่ตัวผู้เรียนเอง หรือศิลปินในท้องถิ่นก็สามารถสร้างบทละครที่มีคุณภาพโดยสะท้อนความคิด ศิลปะ และวิถีชีวิตของท้องถิ่นได้เช่นกัน ละครจึงเป็นกิจกรรมที่ไม่มีกฎเกณฑ์เฉพาะตายตัว อาทิ ดนตรีประกอบการแสดง อาจเป็นดนตรีพื้นบ้านเพียงชิ้นเดียว เช่น ขลุ่ย แคน หรือเพลงที่ผู้เขียนชอบนำมาประกอบการเล่าเรื่องก็ได้ ละครจึงเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ทำงานร่วมกัน สามารถทดลองค้นคว้าหาเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอต่อผู้ชมอยู่ใหม่ๆได้เสมอ

ละครสามารถให้ได้ทั้งความบันเทิง กระตุ้นเร้าความคิด ให้การศึกษา ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน สอนบทเรียน ให้ความฝันที่คนดูปรารถนาและเป็นเสมือนโลกที่งดงาม ให้ผู้คนหลีกหนีจากชีวิตที่สับสน ได้มาพักสมองผ่อนคลายความเครียดได้ชั่วขณะหนึ่งของนักแสดงตามหัวข้อที่มอบหมายให้แสดง และนำข้อมูลเรื่องราวกลับมาสู่กลุ่มผู้แสดงละครเพื่อสร้างตัวละครและเหตุการณ์ต่างๆตามแผนงานที่กำหนด ตัวละครและเหตุการณ์ต่างๆต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและค้นหาจุดเปลี่ยนจากบทบาทหนึ่งไปสู่อีกบทบาทหนึ่ง อารมณ์ ความรู้สึกของนักแสดงและของตัวละครที่ต่อเนื่องถ่ายทอดกันได้ดี จะทำให้ตัวละครน่าสนใจและมีชีวิตชีวาน่าเชื่อมากขึ้น

นักศึกษามักจะทำละครเวทีเพื่อเป็นกิจกรรมเรียนรู้การทำงานกลุ่ม

โดยใช้ละครเวทีเป็นสนามทดลอง ฝึกฝนความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ ความมีวินัย ความรักสามัคคี โดยให้ทุกคนเรียนรู้ผิดถูกร่วมกันจากการลงมือทำงานจริงๆ ซึ่งน่าจะเป็นจุดประสงค์สำคัญ จุดเด่นของละครเวที คือ การสื่อสารระหว่างผู้ชมกับนักแสดง การสื่อสารระหว่างผู้ชมและนักแสดงเกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน องค์ประกอบของละครเวที คือการแสดงสดบนเวที ที่มีฉาก แสง เสียง ประกอบ และบทละคร คือ ส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำละครทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครเวที เพราะมันคือตัวกำหนดองค์ประกอบอื่นๆ ทุกอย่างในละคร ไม่ว่าจะเป็น โครงของเรื่อง ,สีสันของแสง ของฉาก ของเสื้อผ้า และรวมไปถึงการแสดง (acting) ของนักแสดงด้วย

การชมละครเวที ผู้ชมจะได้ชมการแสดงสดของนักแสดง ลนเวทีที่มีฉาก แสง สี เสียง ประกอบอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ นอกจากนี้ละครเวทียังมีจุดเด่น คือ สามารถมีการสือสารระหว่างนักแสดงกับผู้ชม ผู้แสดงสามารถรับรู้ถึงปฏิกิริยาของผู้ชม ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมกันและส่งผล เช่น เกิดความประทับใจต่อการแสดงในแต่ละรอบ

รายได้จากการสร้างธุรกิจโรงภาพยนตร์

Posted on | October 29, 2014 | Comments Off on รายได้จากการสร้างธุรกิจโรงภาพยนตร์

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในช่วงที่ผ่านมา

ต้องเผชิญกับปัจจัยลบต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ธุรกิจโรงภาพยนตร์ถือเป็นธุรกิจบันเทิงที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ยังคงเป็นกิจกรรมอันดับแรกๆที่ผู้บริโภคเลือกในยามที่ต้องการผ่อนคลายจากการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบท่ามกลางปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่รุมเร้า เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย ประกอบกับมีราคาที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับกิจกรรมบันเทิงรูปแบบอื่น ส่งผลให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังเป็นธุรกิจที่สามารถขยายตัวได้ แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยลบต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองอย่างในปัจจุบัน โดยผู้ประกอบการในตลาดต่างมีการขยายสาขากันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น

จากการเปลี่ยนโรงภาพยนตร์เป็นระบบดิจิทัล จะช่วยสร้างรายได้แก่อุตสาหกรรมโดยรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้โฆษณาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตฟิล์มฉายภาพยนตร์ อีกทั้งจะมีภาพยนตร์ต่างประเทศที่ฉายในระบบดิจิทัลเข้ามามากขึ้น อีกแนวโน้มธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่มีโอกาสเติบโต คือ นวัตกรรมโรงภาพยนตร์ 3 มิติ ซึ่งในอนาคตคาดว่ารายได้จากการฉายภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ จะมีสัดส่วนถึง 70% เนื่องจากที่ผ่านมา ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายเรื่องมีสัดส่วนรายได้จากการฉายระบบ 3 มิติเทียบเท่ากับระบบ 2 มิติ ทั้งที่มีโรงภาพยนตร์จำนวนน้อยกว่า

การเล็งเห็นโอกาสของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีโรงภาพยนตร์ที่มีศักยภาพและทันสมัย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับค่ายหนังได้เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากคุณภาพของโรงภาพยนตร์ที่มีการพัฒนาให้มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จึงทำให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี การเข้าไปขยายธุรกิจโรงภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียนนั้นจะยังคงเน้นไปที่การนำโรงภาพยนตร์เข้าไปเปิดให้บริการภายในศูนย์การค้าครบวงจรขนาดใหญ่

กลยุทธ์ด้านราคายังคงเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการใช้อยู่เสมอ ทั้งการจัดโปรโมชั่นลดราคาตั๋วชมภาพยนตร์ และการออกตั๋วชมภาพยนตร์ในรูปแบบ Package ราคาประหยัด ทั้งนี้เพื่อการเพิ่มความถี่ในการเข้าชมภาพยนตร์และเพิ่มรายได้ในช่วงที่มีคนเข้าชมภาพยนตร์น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันธรรมดาและช่วงรอบดึกที่มีอัตราการเข้าชมภาพยนตร์ค่อนข้างน้อย โดยอัตราการเข้าชมภาพยนตร์ของคนไทยนั้นส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในช่วงวันหยุดค่อนข้างมาก ทั้งยังมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการซื้อและจองตั๋วชมภาพยนตร์ โดยมีการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายตั๋วชมภาพยนตร์ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น

โรงละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิต

Posted on | September 13, 2014 | Comments Off on โรงละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิต

“ปัจจุบันการเรียนการแสดงกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากการเรียนการแสดงสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการแสดงออก ด้านบุคลิกภาพให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี และยังสามารถปูทางให้ผู้เรียนได้นำไปต่อยอดสู่อาชีพนักแสดงได้ ซึ่งหลายคนใฝ่ฝันอยากที่จะไปให้ถึง แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเรียนการแสดงยังมีบูรณาการที่หลากหลายมากกว่าการฝึกให้ผู้เรียนเป็นเพียงแค่ดารามากมายนัก”

การเรียนแบบละครสร้างสรรค์(Creative Drama) เป็นการสอนที่ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะให้เรียนแล้วเป็นเพียงแค่นักแสดง แต่เพื่อนพัฒนาทักษะชีวิตอันหลากหลายของเยาวชนด้วย เช่น พัฒนาทักษะการคิด จินตนาการ, ทักษะการพูด โดยผ่านกระบวนการเล่านิทาน ผ่านวิชาคิดนอกกรอบ วิชามุมมอง วิชาละครด้นสด นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาทางด้านอารมณ์(EQ) โดยใช้ละครฉากต่างๆเป็นเสมือนโลกจำลองให้เด็กๆรู้จักเรียนรู้ หามุมมองชีวิต ที่หลากหลายผ่านฉากต่างๆของละครที่เล่นกันผ่านเหตุการณ์เฉพาะหน้าในการทำละครด้วยกัน

ภาพยนตร์หรือโรงละครเป็นสื่อให้ความบันเทิงที่มีอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลานับร้อยปี การเริ่มต้นและเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในเมืองไทย เกือบเป็นไปในลักษณะคู่ขนานกับการเริ่มต้นและเติบโตของภาพยนตร์ในส่วนต่างๆของโลก การสร้างหนังในเมืองไทยก็เริ่มต้นเเละพัฒนาไปพร้อมๆกับพัฒนาการของหนังในส่วนอื่นของโลกเช่นกัน

การวางแผนการตลาดสำหรับภาพยนตร์ไทยหรือโรงละครเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายคนดู ขนาด ประเภท จุดขายของภาพยนตร์ และฉายในระยะเวลาที่เหมาะสม การวางแผนสื่อที่ดีมีผลต่อการตัดสินใจในการจูงใจให้ไปชมภาพยนตร์ไทยหรือโรงละคร การใช้ตัวอย่างภาพยนตร์ สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ สื่อป้าย ผู้กำกับ ดาราภาพยนตร์ ฯลฯ ล้วนส่งผลต่อการชักจูงคนมาชมภาพยนตร์นอกจากการใช้สื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างภาพยนตร์ไทยที่มีคุณภาพ ตลาดในประเทศจะตอบรับมากขึ้น และได้รับความสนใจจากตลาดต่างประเทศด้วย

พัฒนาการของสื่อรูปแบบใหม่ๆทำแวดวงศิลปการละครมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

Posted on | August 9, 2014 | Comments Off on พัฒนาการของสื่อรูปแบบใหม่ๆทำแวดวงศิลปการละครมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

การแสดงและศิลปการละคร เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวบางอย่างที่ต้องการสื่อสาร ผ่านการแสดงอย่างมีศิลปะของนักแสดง คำว่า ‘ศิลปการแสดง’ ถูกใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1711 เพื่อจัดหมวดหมู่ของสิ่งที่เรียกว่าการแสดงโดยใช้ร่างกาย ซึ่งมีหลากหลายประเภททั้งการเต้นรำ การเล่นละครใบ้ การเล่นละครตามท้องเรื่อง ไปจนถึงการแสดงประกอบดนตรี

ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ศิลปะการแสดงเริ่มได้รับความนิยมขึ้น จากการที่ชาวกรีกโบราณรวมกลุ่มกัน เต้นรำและเล่นดนตรีประกอบการอ่านบทกวีและบทร้อยแก้วที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น ต่อมาศิลปะการแสดงก็เสื่อมความนิยมลง ก่อนจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอิตาลี ซึ่งนำไปสู่กระแสเฟื่องฟูของละครสวมหน้ากาก (Elizabethan Masque) ละครรูปแบบหนึ่งที่นิยมเล่นกันในราชสำนักยุโรป และพัฒนาไปสู่ละครทั่วไปจากคณะละครต่างๆ ที่มีบทประพันธ์สนุกสนานน่าติดตาม อย่างเช่น ละครจากบทประพันธ์ของวิลเลียม เช็กสเปียร์

พัฒนาการของสื่อรูปแบบใหม่ๆ ในปัจจุบัน ทำให้แวดวงศิลปการละครมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง การแสดงร่วมสมัยในทุกวันนี้ มักนำสื่อต่างๆ มาผสมผสานกัน เพื่อขยายขอบเขตของการแสดง และสรรหาเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ประกอบการแสดงให้น่าติดตามมากยิ่งขึ้น

หากคุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ รักในการแสดง สามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายได้ มีสิ่งที่อยากจะสื่อสาร และสนุกกับการค้นหาวิธีการนำเสนอสิ่งนั้นออกมาผ่านการแสดง

นอกจากความหลงใหลในเรื่องการแสดงแล้ว ยังต้องสนใจวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย และตระหนักในบทบาทของการแสดงที่มีต่อการถ่ายทอดทัศนคติและความเชื่อ

ตัวละครส่วนใหญ่มักต้องการมีอาชีพเป็นนักแสดงละครเวที นักแสดงภาพยนตร์ และนักแสดงซีรี่ย์ทางโทรทัศน์ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี แต่งานก็ค่อนข้างยากและต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวสูง

การตลาดของการแสดงโรงละคร

Posted on | July 19, 2014 | Comments Off on การตลาดของการแสดงโรงละคร

 

การตลาดแต่เดิมมักจะมองในรูปแบบทั่วไปว่าเป็นการสร้างสรรค์และส่งเสริมตลอดจนนำสินค้า หรือบริการเพื่อธุรกิจหรือผู้บริโภคเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้วงานการตลาดมีความเกี่ยวโยงกับสิ่งต่าง ๆ นอกจากธุรกิจ อันได้แก่

สินค้า (Goods) สินค้าที่จับต้องได้ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิตนั้น แต่ละปีนั้นสินค้ามีจำนวนมากมายมหาศาล และมี
ความสำคัญยิ่งในทุกประเทศทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่กำลังพัฒนาสินค้าเหล่านี้มีความหลากหลายตามประเภทต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่ต้องอาศัยการบริหารด้านการตลาดทั้งสิ้น

การบริการ (Services)สัดส่วนของธุรกิจบริการซึ่งเป็นสินค้าที่มิอาจจับต้องได้นั้นมี สัดส่วนเพิ่มมากขึ้นทุกทีและสามารถสร้าง
รายได้อย่างมากให้กับหน่วยงานธุรกิจตลอดจนระดับประเทศ เช่น การท่องเที่ยว หน้าที่ของนักการตลาดในปัจจุบันต้องพยายามผสมผสานส่วนผสมด้านสินค้าและบริการให้มีความเหมาะสมโดยสอดคล้องกับประเภทของการบริการ เช่น ธุรกิจโรงภาพยนตร์ปัจจุบันมีการมอบแผ่นเพลง CD ให้ผู้ชมภาพยนตร์ เป็นต้น

ประสบการณ์ (Experiences)การตลาดปัจจุบันพยายามนำเสนอและสร้างสรรค์สิ่งที่เรียกว่า “ประสบการณ์” ให้กับลูกค้าและใช้เป็นจุดขาย ตลอดจนสร้างความประทับใจ เช่น ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ สวนสนุกรูปแบบต่าง ๆ โรงละครหรือการแสดงคอนเสิร์ต การท่องเที่ยวที่เน้นลักษณะผจญภัยแปลกใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นต้น

ปัจจุบันแนวโน้มการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดาราภาพยนตร์ นักร้อง นักกีฬาหรือนักธุรกิจเพื่อนำมาเสนอและสร้างการรับรู้และจดจำในสินค้าหรือสร้างภาพลักษณ์ จัดว่ามีมากขึ้นทุกขณะ และบางครั้งบุคคลเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนเป็น “ตรายี่ห้อ” แทนสินค้าได้

การตลาดของสิ่งต่าง ๆ นั้นเริ่มต้นมาจากการนำเสนอแนวคิดหรือมุมมองในบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งมักเป็นแนวคิดพื้นฐานหรือแนวคิดหลัก แต่เรามีการพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการที่มีรูปแบบหลากหลายที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้บริโภคเช่น แนวคิดเรื่องตอบสนองความต้องการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจนั้นกลับก่อให้เกิดสินค้าบริการต่าง ๆมากมาย อันได้แก่ สถานเริงรมย์ ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ การท่องเที่ยว ฯลฯ

ความสำเร็จของธุรกิจโรงละครสยามนิรมิต

Posted on | June 25, 2014 | Comments Off on ความสำเร็จของธุรกิจโรงละครสยามนิรมิต

ละครเวที คือ การแสดงสดบนเวทีที่มีฉาก แสง เสียง ประกอบ บทละคร นักแสดง ซึ่งละครเวทีจะมีการสื่อสารระหว่างผู้ชมกับนักแสดงที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน ทำให้ปัจจุบันศิลปะการแสดงละครเวทีกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง เช่น เอ็ม เธียเตอร์ ภัทราวดี เธียเตอร์ ศาลาเฉลิมกรุง โรงละครแห่งชาติ สยามนิรมิตร
สำหรับสยามนิรมิตร ช่วงแรกจะเป็นการเน้นตลาดคนไทยก่อนโดยจะมีการจัดทำโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้ชื่อของโรงละครเป็นที่รู้จักรวมไปถึงการใช้สื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร แล้วจึงเน้นไปทางนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สำหรับรูปแบบการแสดงยังเป็นการทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ เพราะฉากของสยามนิรมิตเป็นฉากที่ไม่มีการแสดงในที่ไหนมาก่อน โดยมีจำนวนชิ้นของฉากรวมกันกว่า 100 ชิ้น ในการแสดงของสยามนิรมิตส่วนใหญ่จะใช้เป็นเทคนิคทันสมัย ด้วยการนำเทคนิคแบบTheatreClassic นำมาผสมผสานกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านแสง เสียง Special Effects

การแสดงสยามนิรมิตมีการสร้างมาตรฐานใหม่กับการนำเสนอการแสดงศิลปวัฒนธรรมของทุกชาติทั่วโลก โดยอาศัยข้อได้เปรียบทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเพื่อสร้างความงดงาม และช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ และสร้างความบันเทิงสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวแบบบันเทิงในมุมมองใหม่ การแสดงระดับโลกที่คาดว่าจะยิ่งใหญ่ตระการตา สนุกสนานสมจริงและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในกรุงเทพฯ ล้วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางวันเกือบทุกแห่งแต่สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนก็จะมีเพียง สถานบันเทิงและคาบาเร่โชว์เพียงเท่านั้น

สยามนิรมิตจึงเป็นโรงละครที่เกิดขึ้นมาท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจที่ค่อนข้างจะแตกต่างไปจากธุรกิจที่มีอยู่ การสร้างภาพลักษณ์กับสินค้าที่เกิดขึ้นมาใหม่ เพราะนอกจากจะแข่งขันกับตัวเองแล้วยังต้องแข่งขันกับธุรกิจที่มีอยู่อย่างมากมาย ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจโรงละครได้มีสืบทอดต่อไปนั้น ทุกคนควรหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการแสดงในรูปแบบนี้ให้มากขึ้น รวมทั้งโรงละครควรจะมีการปรับปรุงรูปแบบการแสดงอยู่ตลอดเวลาก็จะสามารถทำให้ธุรกิจการแสดงโรงละครเจริญก้าวหน้าไปได้อีกด้วย

ธุรกิจโรงละครที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

Posted on | May 21, 2014 | Comments Off on ธุรกิจโรงละครที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

MDAwMDAwMDAx_MDkyMDEwOTIwMDkwNTAwMTMyOTAwNzU1

โรงละคร เป็นอาคารที่ใช้สำหรับฉายหรือแสดงภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงเพื่อความบันเทิงมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้ชมเกิดความสนุกสนานผ่อนคลาย โดยในอดีตจะมีค่าตอบแทนให้กับผู้แสดงหรือไม่มีก็ได้ โรงละครมีสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อน และมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง เพื่อรองรับจำนวนคนดูที่มาก และจำนวนผู้แสดงที่มีหน้าที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น คนแสดง คนประกอบฉาก  เทคนิคด้านเวที ฉาก แสง สี เสียง นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความสะดวกและเพลิดเพลินของผู้ชมอีกด้วย

ละครเวทีหรือละครเพลงเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรีก ละครของกรีกนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่จากการกล่าวคำบูชาเทพเจ้าเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ จุดเด่นของละครเวทีนั้น คือการสื่อสารระหว่างผู้ชมและนักแสดง ทำให้ผู้ชมเกิดความคล้อยตาม และอินว่าตัวเองอยู่ในเรื่องราวนั้นด้วย มีนักวิชาการท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างคนดูกับนักแสดงเช่นนี้ไม่มีในภาพยนตร์ เพราะภาพยนตร์เป็นสิ่งที่สร้างมาสำเร็จรูปแล้ว มันไม่สามารถตอบสนองเราได้ เพราะนักแสดงในภาพยนตร์ไม่สามารถได้ยินเรา รู้สึกถึงตัวตนของเราและไม่ว่าเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรก็ไม่มีผลใดๆ”

ในปัจจุบันธุรกิจการแสดงโรงละครได้รับความนิยมมาก เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าละครเวทีเพิ่งเข้ามาเป็นกระแสในช่วงหลังมานี้เพราะในสมัยก่อนละครเวทีมีข้อจำกัดอยู่มากมาย จึงทำให้ธุรกิจประเภทนี้เกิดๆดับๆมาทกยุคสมัย แต่ในปีนี้เองตัวเลขคนดูกับสูงขึ้นถึง 2 แสนคน เพิ่มขึ้นถึง 300 เปอร์เซ็น และจะมีโอกาสเติบโตไปอีก นับว่าเป็นตัวเลขที่สูงของวงการละครเวทีในไทยเลยทีเดียว ถึงแม้เวลานี้ละครเวทีจะเกิดจากคำว่ากระแส หรือแฟชั่น ที่จำกัดอยู่กับแค่คนบางกลุ่ม จากตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้น ก็เห็นได้ว่าละครเวทีจะเป็นเทรนใหม่ที่กำลังมาอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตามเสน่ห์ของละครเวทีคงเป็นความสนุกและประทับใจ มีความสด ที่ไม่ว่าจะถ่ายเป็นวีดีโอก็ไม่สนุกเท่ากับการมาดูสด และไม่มีการทำดีวีดี หรือซีดี ออกจำหน่าย ถ้าอยากจะได้อรรถรสก็คงต้องมาชมที่โรงละครเท่านั้น ละครเวทีนั้นเป็นเหมือนงานศิลปะ ไม่เหมือนภาพยนตร์ในโรงหนัง หรือเทปเพลง จึงทำให้ผู้ชมที่เข้าไปชมละครเวทีเกิดความติดใจและมารับชมอยู่หลายครั้ง

ธุรกิจการแสดงโรงละครในปัจจุบัน

Posted on | April 30, 2014 | Comments Off on ธุรกิจการแสดงโรงละครในปัจจุบัน

ธุรกิจการแสดงโรงละครในปัจจุบัน

โรงละคร  คือ อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือ การแสดงรื่นเริงอื่นใด และ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชมการแสดงนั้น เป็นปกติธุระ โดยจะมี ค่าตอบแทน หรือ ไม่มีก็ตาม ซึ่งในส่วนของโรงละครจะมีความซับซ้อนในการออกแบบเพราะเป็นอาคารที่มีหน้าที่ใช้สอยที่แตกต่างกัน แต่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ผู้คนที่มาใช้โรงละครก็มีหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนดู หรือคนแสดงและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งการออกแบบโรงละครก็ต้องให้สอดคล้องกับเวที ฉาก แสง สี และเสียงอีกด้วย

เนื่องจากปัจจุบันการแสดงโรงละครได้รับการพัฒนาทักษะ และนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มเติมความน่าตื่นตาตื่นใจที่คับคั่งด้วยคุณภาพ และรักษามาตรฐานการแสดงที่อยู่ในระดับสูงจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการแสดงแต่ละชุดนั้นจะมีคุณลักษณะที่ดึงดูดใจผู้ชมและนำพามาซึ่งความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์แบบของเสื้อผ้าหน้าผม ความท้าทายของการแสดง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้คนสนใจที่จะเข้าชมเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดเป็นธุรกิจ ที่สร้างรายได้เป็นจำนวนมาก อย่างเช่น  โรงละครไทยอลังการ จะแสดงความเป็นไทย ที่ผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบบนเวที เป็นระบบเสียงรอบทิศทาง ที่สมบูรณ์แบบตระการตากับพลุไฟ ด้วยระบบไพโรเทคนิค ทั้งภายใน และภายนอกโรงละคร และเป็นโรงละครแห่งเดียวที่สามารถนั่งชมการแสดงพลุไฟ ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาได้ภายในโรงละคร นอกเหนือจากการแสดงในภาคปกติ แล้วโรงละครไทยอลังการ มีความพร้อมในด้านพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก ที่ี่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานต่างๆ ประกอบกับศักยภาพในด้านเทคนิคของเรา โรงละคร ไทย อลังการ จึงสามารถรอง รับการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ คอนเสิร์ต งานเลี้ยงสังสรรค์ และงานประชุมสัมมนา ระดับนานาชาติ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

จะเห็นได้ว่าการดำเนินธุรกิจการแสดงโรงละครในปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีผู้สนใจที่จะเข้าชมมากขึ้นจึงส่งผลทำให้มีโรงละครต่างๆนานๆขึ้นมามากว่าสมัยก่อน อีกทั้งยังมีการแสดงโชว์ที่หลากหลายขึ้นทำให้ดึงดูดผู้ชมมากขึ้นทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ความรู้ความเข้าในด้านเทคนิคต่างๆของธุรกิจการแสดง

Posted on | March 24, 2014 | Comments Off on ความรู้ความเข้าในด้านเทคนิคต่างๆของธุรกิจการแสดง

1228959895

การที่จะทำงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแสดงต้องเข้าใจถึงงานส่วนต่างๆในการแสดงด้วย งานของผู้กำกับการแสดง ส่วนใหญ่จะดำเนินงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การที่ผู้กำกับการแสดงจะสามารถใช้สมาธิและความคิดสร้างสรรค์ไปในการออกแบบการแสดงหรือจัดภาพบนเวทีให้มีความหมายลึกซึ้ง ฯลฯ ตลอดจนทุ่มเทชีวิตจิตใจให้แก่การฝึกซ้อมจนถึงเปิดวันแสดง นอกจากนั้น เมื่อละครเปิดการแสดงแล้ว ก็ต้องนับได้ว่า งานของผู้กำกับการแสดงสิ้นสุดลง แต่ผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการแสดงละครตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายได้แก่ ผู้กำกับเวที หน้าที่ของผู้กำกับเวที ผู้ที่อยู่นอกวงการละคร มักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของผู้กำกับเวที ส่วนใหญ่ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าผู้กำกับเวทีมีหน้าที่อะไรบ้าง ถ้าจะเปรียบเทียบการจัดแสดงละครเหมือนครอบครัวใหญ่ ๆ ผู้กำกับเวทีเปรียบได้กับแม่บ้านที่มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของทุกคนและดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้งานของทุกฝ่ายบรรลุผลตามเป้าหมาย ในบรรดาผู้ที่ทำงาน  “หลังฉาก” ทั้งหลาย ผู้กำกับเวทีนับว่าทำหน้าที่ ” ปิดทองหลังพระ ” มากที่สุดผู้หนึ่ง เมื่อมีการแสดงละคร คำชมเชยมักจะไปอยู่ที่นักแสดง ผู้กำกับการแสดง หรือผู้เขียนบทละคร แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า หากไม่ได้ผู้กำกับเวทีกับหน่วยงานหลังฉาก  ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับเวที นับตั้งแต่ผู้ยกแก เปลี่ยนฉาก เปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้ตัวละคร ตลอดจนจัดเครื่องประกอบการแสดงให้เรียบร้อบทุกอย่างแล้ว นักแสดง ผู้กำกับการแสดง หรือผู้เขียนบทก็จะไม่มีโอกาสเสนอผลงานได้อย่างเต็มที่ ผู้กำกับเวทีเปรียบเสมือนแขนขวาของผู้กำกับการแสดง มีหน้าที่ช่วยเหลืองานทุกด้านเพื่อให้ผู้กำกับการแสดงไม่ต้องห่วงกังวล และสามารถทุ่มเทกำลังความสามารถให้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างเต็มที่ หน้าที่ของผู้กำกับเวทีจึงมีมากมาย จากที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้กำกับเวที คงจะเห็นได้ว่า ผู้กำกับเวทีมีความสำคัญต่อการจัดแสดงละครแต่ละครมากเพียงใด ละครเรื่องใดได้ผู้กำกับละครเวทีดี การซ้อมการแสดงก็จะดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ทำให้ผู้กำกับการแสดง นักแสดง และฝ่ายออกแบบสาขาต่าง ๆ สามารถทำงานสร้างสรรค์กันได้อย่างเต็มที่ แต่หากผู้กำกับเวทีไม่มีความสามารถ การดำเนินงานก็มักจะติดขัด ขลุกขลัก หรือบางทีถึงกับหยุดชะงักลงกลางคัน เนื่องจากข้อบกพร่องผิดพลาดทางด้านการประสานงาน ดังนั้นทุกครั้งที่จะจัดเสนอละคร ผู้กำกับการแสดงจึงจำเป็นต้องคัดเลือกผู้กำกับเวทีที่มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสม

การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับร้านค้าขาย

Posted on | December 27, 2013 | Comments Off on การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับร้านค้าขาย

การเลือกทำเลสำหรับค้าขายของปลีกนั้นสำคัญมากกว่าธุรกิจชนิดอื่นๆ เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เบื้องต้นการเลือกทำเลนั้น ควรอยู่ใกล้กับแหล่งของผู้ซื้อเช่น หากเปิดร้านขายกิ๊ฟช็อป ก็ควรอยู่ใกล้กับสถานที่ๆมีผูหญิงอยู่เยอะ หากเปิดร้านเสื้อผ้า ก็ต้องอยู่ใกล้กับสถานที่ๆมีคนพลุกพล่าน ก็จะช่วยให้การค้าขายคล่องตัวขึ้น

หากมีธุรกิจข้างเคียงที่ส่งเสริมกันก็จะช่วยให้ธุรกิจ มียอดขายมากขึ้นด้วยเช่น หากเปิดร้านการแฟ แล้วอยู่ใกล้ๆกับร้านเบเกอรี่ ร้านเน็ทคาเฟ่ ร้านหนังสือ ก็จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ด้วย

อำนาจการซื้อของผู้คนบริเวณนั้น บางครั้งแม้อยู่ย่านชุมชนแต่ผู้คนที่นั่นอาจมีกำลังซื้อต่ำก็เป็นได้ เช่นอยู่ในแหล่งชุมชนแออัด ก็ไม่สามารถที่จะขายของราคาแพงได้ดี แต่อาจจะขายของกินหรือปัจจัยสี่ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เป็นต้น

อย่าตั้งร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงกันกับผู้ที่ประกอบธุรกิจแบบเดียวกัน เพราะจะเป็นการแข่งกันเอง และอาจจะพากันต้องปิดกิจการก็เป็นได้ นอกจากว่าตลาดตรงนั้นยังมีความต้องการสูงและยังมีผู้ขายน้อยรายก็อาจพิจารณาตั้งธุรกิจตรงนั้นก็ได้

« go back
 • Categories

 • ธุรกิจชั้นนำของประเทศ

  ::: http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce คืออะไรลองงเข้าไปศึกษาและหาความรู้ก่อนที่จะเริ่มต้นในการเลือกรูปแบบการทำธุรกิจออนไลน์ของเรา
  ท่อพีอีเป็นท่อที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ท่อพีอี ในประเทศจะมีใช้กันอยู่ 2 แบบด้วยกัน
  ::: เสกให้สาวๆสวยได้ด้วย แฟชั่น เสื้อผ้าคนอ้วน ที่ออกแบบชุด เสื้อผ้าคนอ้วน เพื่อสาวๆบิ๊กไซด์โดยเฉพาะ รับรองว่าไม่น้อยหน้าใครอย่างแน่นอน คอนเฟิร์ม!!
  ::: www.loc.gov/rr/business/ecommerce ลงมือทำธุรกิจออนไลน์ ที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามีธุรกิจในรูปแบบไหนบ้าง ที่ผู้ทำธุรกิจทุกคนควรศึกษาข้อมูลเบ้องต้นเอาไว้
  ::: แต่งชุดเดรส ชุดแซก ที่มีกลิ่นอายความหวานแบบย้อนยุค ที่ใครเห็นเป็นต้องหลงเสน่ห์ ในสไตล์ ชุดแซก ชุดเดรสวินเทจ ไม่ว่าจะเป็นสาวห้าวหรือสาวหวาน ก็เป็นอะไรที่ลงตัวที่สุด
  ::: www.thairath.co.th/eco ข่าวเศรษฐกิจ ที่ผู้ทำธุรกิจออนไลน์ทุกคนควรจะติดตามอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการลงทุนสำหรับทำธุรกิจรูปแบบต่างๆของเรา
  ::: ผู้ที่อยู่วงการ โปรโมทเว็บ ต่างสงสัยกันว่า ทำไม pagerank ของเว็บ ถึงลดลง? และจะส่งผลต่อการ โปรโมทเว็บ อย่างไร
  คู่มือท่องเที่ยวเกาะช้าง เมืองตากอากาศยอดนิยม ชายทะเลสวย บรรยากาศโรแมนติก อาหารอร่อย
  ::: การทำ SEO สายขาวนั้น ต้องผนวกงานด้านอื่น ๆ ในสาย Business แทบทั้งหมด ซึ่งนั่นแหละ SEO ที่ได้มาซึ่งความเป็นธรรมชาติของการทำ
  หลักสูตร IGCSE เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสูตรสำเร็จทางวิชาการชั้นยอด จุดเด่นของหลักสูตรIGCSEนี้คือเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียน
  ::: โรค ภูมิแพ้ เริ่มกลายเป็นโรคสุดฮิตของคนไทย
  ::: ทัวร์จีน
  ::: HMI Proface
  สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจในงาน โคโยตี้ แนะนำให้ลองมาสมัครเว็บบอร์ด และฝากโปรไฟล์ไว้ที่นี่ได้เลยครับ sungsunclub เพราะว่ามีแมวมอง ที่จะมาดึงไปร่วมงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงาน Event ฯลฯ
  bangkok massage service แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล อีกทั้งท่านจะได้รับการดูแลปรนนิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ และด้วยผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ สามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ bangkok massage service ได้แล้ววันนี้
  เมืองไทยประกันชีวิตที่มีแบบประกันต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม และทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ
  ผ้ากันไฟถักทอจากวัตถุดิบเส้นใยไฟเบอร์และซิลิก้า มีคุณสมบัติไม่ไหม้ไฟ ไม่ติดลุกลาม หนา 0.70 มม. ทนความร้อนถึง 990 C
  บริการขนย้าย
  การโปรโมทเว็บด้วย google adwords นั้นเห็นผลรวดเร็ว แม้เว็บที่สร้างใหม่ ก็สามารถแสดงอันดับ 1 ในหน้าแรก Google ได้ ดังนั้นสำหรับเว็บที่สร้างใหม่ และต้องการโปรโมทที่ได้ผล google adwords จะเป็นช่องทางที่เหมาะสมที่สุด ในช่วงเริ่มต้น
  รักษานอนกรน
  รับตัดผ้าใบ
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือ ของบุคคลที่ได้รับการอนุญาต หรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือ ลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆ
  เครื่องผสมอาหารนั้นมีหลายแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นเครื่องผสมอาหารสำหรับคนหรือที่เป็นแบบของสัตว์ ซึ่งรูปแบบก็จะแตกต่างกันออกไป
  หลายคนสงสัยว่าเครื่องวัดความดันนั้นมีสำหรับใช้กับสัตว์เลี้ยงของเราหรือไม่ ซึ่งเครื่องวัดความดันนั้นมีสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สัตวแพทย์ใช้กัน
  หลักสูตรSummer อังกฤษที่ครอบคลุมสาขาวิชาที่สำคัญ Summer อังกฤษพัฒนาทักษะและคุณภาพที่จำเป็นสำหรับชีวิตในวัยผู้ใหญ่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
  บริษัทตัวแทนจำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมระบบต่างๆ พร้อมเช็คระบบ แก้ไขปรับปรุง โดยช่างผู้ชำนาญงานจากตัวแทนจำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์มากกว่า 20 ปี
  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
  ไฟ หลอด led
  นาฬิกายาม
  ผ้าขนหนูโรงแรม
  จำหน่ายผ้าปูที่นอนโรงแรม
  เสริมสะโพก
  แปลงเพศ
  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผิวขาวเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยแต่ทั้งหมดนั้นอยู่ที่การบำรุงของตัวเราเองด้วยเช่นกัน
  เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน
  บริการจากTYCOONพื้นที่มีความยืดหยุ่นในชุมชนส่วนตัวอย่างแท้จริง
  บริการผลิตและจำหน่ายสายรัดข้อมือซิลิโคนแท้ 100%
  จำหน่ายcalibration ขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกในการสอบเทียบนอกสถานที่